Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện Quyết định số 355/QĐ-LĐTBXH ngày 30/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định Sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã ban hành Kế hoạch số 783/KH-TCGDNN ngày 09/4/2020 về việc xây dựng Nghị định nêu trên.

Ảnh minh họa

Các nghị định được xem xét sửa đổi, bổ sung gồm: (1) Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp; (2) Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; (3) Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; (4) Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018 quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và (5) Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Việc sửa đổi, bổ sung các nghị định theo Kế hoạch 783 đặt trọng tâm vào 3 yêu cầu chinh sau đây:

(1) Bãi bỏ, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo và những Nghị quyết tiếp theo của Chính phủ về vấn đề này;

(2) Cắt giảm tối đa các điều kiện đầu tư, hoạt động; các thành phần hồ sơ, thời gian xử lý hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện.v.v… đối với những thủ tục hành chính còn lại, bảo đảm các thủ tục hành chính phải đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; – Thực hiện ứng dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao nhất có thể.
(3) Thực hiện ứng dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao nhất có thể.

Để có cơ sở thực tiễn cho việc dự thảo, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đề xuất, kiến nghị các nội dung cần sửa đổi, bổ sung liên quan tới việc thành lập, đăng ký hoạt động ….trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp gửi Tổ Soạn thảo. Xin xem chi tiết về Kế hoạch này tại đây. Mọi ý kiến đề xuất, kiến nghị xin nêu trực tiếp tại mục Văn bản – Tài liệu trên Webisite này (https://daotaocq.gdnn.gov.vn/van-ban-tai-lieu/) hoặc trên Diễn đàn Đào tạo chính quy có trên Webiste (hoặc quét mã QR như hình bên).

Thanh Bình