Tài liệu Tọa đàm khoa học: Thực trạng và giải pháp đào tạo trực tuyến đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp

1. Báo cáo Thực trạng và Giải pháp chuyển đổi số trong Giáo dục nghề nghiệp
2. Báo cáo: Phát triển năng lực dạy học trực tuyến cho nhà giáo đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp
3. Thực trạng và giải pháp đào tạo trực tuyến – CĐ FPT Polytechnic
4. Đào tạo trực tuyến và chuyển đổi số trong GDNN: Kinh nghiệm từ ĐH SPKT TP HCM
5. Digital Transformation Aligned With Academic Success
Website Cẩm nang Đào tạo trực tuyến