Tài liệu Tọa đàm khoa học: Các đột phá trong chiến lược phát triển Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2030

Tài liệu tọa đàm khoa học: Các đột phá trong chiến lược phát triển Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2030