Tài liệu Hội nghị tuyển sinh năm 2022

  1. Chương trình hội nghị tuyển sinh năm 2022
  2. Báo cáo Công tác tuyển sinh năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
  3. Báo cáo Tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg