Tài liệu Hội nghị: Tổng kết hoạt động gắn kết GDNN với thị trường lao động và việc làm bền vững năm 2020 – Nhiệm vụ, giải pháp hoạt động năm 2021