Tài liệu: Hội nghị gắn kết doanh nghiệp năm 2021

Chương trình Hội nghị
Báo cáo Hội nghị
Gắn kết GDNN với Doanh nghiệp – Từ chính sách pháp luật đến thực tiễn
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực – Mô hình học nghề, tập nghề
Cẩm nang Gắn kết cơ sở GDNN với Doanh nghiệp

Video: ILO – Quality Apprenticeship – Ashwani – ILO Geneva (Short Ver.)