Kiểm nghiệm đường mía

Giới thiệu chung về nghề

Kiểm nghiệm đường mía là nghề chuyên thực hiện việc lấy mẫu; phân tích các chỉ tiêu chất lượng của nguyên liệu mía, bán thành phẩm, đường thành phẩm và phụ phẩm; phân tích nước phục vụ sản xuất và nước thải; kiểm tra đánh giá chất lượng của vật tư, hóa chất dùng trong sản xuất đường bằng các dụng cụ, thiết bị, máy móc và hóa chất chuyên dụng theo đúng phương pháp, tiêu chuẩn, quy trình, đảm bảo chính xác an toàn và hiệu quả; tổng hợp kết quả phân tích, lập báo cáo đánh giá quá trình sản xuất, tham gia quản lý hoạt động thử nghiệm và tham gia quản lý hoạt động sản xuất tại các nhà máy đường mía.

Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề Kiểm nghiệm đường mía sẽ thực hiện nhiệm vụ của người kiểm nghiệm viên, người quản lý công tác kiểm nghiệm tại các phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm, phòng kỹ thuật của các nhà máy sản xuất đường mía, hoặc tại các phòng thử nghiệm của các trung tâm kiểm định chất lượng.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

  • Phân tích các chỉ tiêu chất lượng của: nguyện liệu, bán thành phẩm, thành phẩm;
  • Phân tích nước sử dụng trong sản xuất;
  • Kiểm tra đánh giá chất lượng vật tư, hóa chất chuyên dụng;
  • Tổng hợp kết quả phân tích;
  • Lập báo cáo đánh giá.

Người làm nghề này thường xuyên làm việc trong điều kiện tiếp xúc với các loại hóa chất phân tích, các dụng cụ thủy tinh dễ vỡ, máy và thiết bị phân tích đòi hỏi độ chính xác cao, cần thao tác cẩn thận, tỉ mỉ; đồng thời cũng thường tiếp xúc với các máy móc, thiết bị sản xuất, môi trường có tiếng ồn và nóng bức của các nhà máy đường mía.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

  • Các dụng cụ lấy mẫu: xiên, muỗng xúc; dụng cụ mở bao hàng; khay trộn mẫu; túi đựng mẫu, cốc đựng mẫu; Cân phân tích, bếp điện, cốc thủy tinh, pipet, kim thủy tinh, đũa thủy tinh, bình định mức, phễu, ống nhỏ giọt, buret, bình nón, chai, lọ thủy tinh…
  • Các thiết bị kiểm tra: ẩm kế, nhiệt ẩm kế, máy đo Pol, cân phân tích, máy đo Bx, máy đo pH, điện cực sensor, máy so màu có bước sóng phù hợp, kính hiển vi; lam kính;…
  • Hóa chất phân tích: Dung dịch K2Cr2O7, dung dịch H2SO4, Na2CO3, phenolphtalein 1%; đường RE; NaOH 0,1 N; phenolphtalein 1%; metyl da cam 0,2%; Diformin, Antifpumin, nước cất, dung dịch Vitamin B12