Khảo sát online

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 về việc xây dựng Đề án “Thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở”, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với các chuyên gia thực hiện khảo sát độc lập về thực trạng đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cở sở.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các trường hỗ trợ các chuyên gia trả lời các phiếu khảo sát cho từng đối tượng theo các phiếu dưới đây:

1. Mẫu phiếu khảo sát dành cho Hiệu trưởng

2. Mẫu phiếu khảo sát dành cho Nhà giáo

3. Mẫu phiếu khảo sát dành cho Học sinh, sinh viên

4. Mẫu phiếu khảo sát dành cho Cựu học sinh, sinh viên

5. Mẫu phiếu khảo sát dành cho Doanh nghiệp

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý trường./.