Kế hoạch thực hiện Quyết định số 980/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg tại Quyết định số 980/QĐ-LĐTBXH ngày 11/8/2020.

Ngày 21/9/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã ban hành Quyết định số 607/QĐ-TCGDNN về Kế hoạch thực hiện Quyết định 980/QĐ-LĐTBXH. Tại Quyết định này, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã triển khai bốn nhóm nội dung chính gồm:

(1) Xây dựng, hoàn thiện chính cách phát triển giáo dục nghề nghiệp;

(2) Tăng cường công tác truyền thông trong giáo dục nghề nghiệp;

(3) Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp;

(4) Xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án về phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030 thành 24 nhiệm vụ và phân công cụ thể cho các vụ, đơn vị của Tổng cục triển khai thực hiện.

Xem chi tiết về Kế hoạch này tại đây./.