Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg – Đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg tại Quyết định số 980/QĐ-LĐTBXH ngày 11/8/2020.

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg nhằm tổ chức triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung của Chỉ thị số 24/CT-TT về đối với các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Kế hoạch gồm có 4 nội dung: (1) Xây dựng, hoàn thiện chính cách phát triển giáo dục nghề nghiệp; (2) Tăng cường công tác truyền thông trong giáo dục nghề nghiệp; (3) Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp và (4) Xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án về phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc, định kỳ báo cáo Bộ trưởng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc tổ chức thực hiện Chỉ thị. Các Vụ, đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì hoặc phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo phân công.

Xem chi tiết về Kế hoạch này tại đây./.

Thanh Bình