Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH

Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;

– Các trường trung cấp, cao đẳng.

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo Thông tư quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Quý cơ quan/đơn vị nghiên cứu, góp ý cho dự thảo Thông tư nêu trên (toàn văn dự thảo xem tại đây). Ý kiến góp ý của cơ quan/đơn vị gửi về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, 67A Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: 0243.9740.333/606, Email: dbcq.gdnn@molisa.gov.vn) trước ngày 30/5/2023 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

Xem thêm:

Công văn số 1603/LĐTBXH-TCGDNN về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư;

Tờ trình về việc ban hành Thông tư quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng để thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Dự thảo Thông tư