Góp ý các dự thảo thông tư về tổ chức đào tạo và liên kết đào tạo

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, để điều chỉnh, bổ sung quy định trong tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp cho phù hợp với tình hình mới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã dự thảo các Thông tư gồm:

1. Thông tư quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ, thay thế Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

Xem chi tiết Tờ trình và Dự thảo thông tư tại đây

2. Thông tư quy định về liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp, thay thế Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo.

Xem chi tiết Tờ trình và Dự thảo thông tư tại đây

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan, đơn vị góp ý cho 02 dự thảo Thông tư nói trên. Ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị gửi về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, địa chỉ: Tòa nhà Minori, 67A Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: 0243.9740.333/606; email: dncq.gdnn@molisa.gov.vn) trước ngày 30/8/2021 để tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.