Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụTổ chứcLịch sử

Theo quy định tại Quyết định số 29/2017/QĐ-TTg ngày 03/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và quy định tại Quyết định số 576/QĐ-TCGDNN ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Vụ Đào tạo chính quy, vị trí chức năng; nhiệm vụ quyền hạn của Vụ Đào tạo chính quy được quy định như sau:

I. Vị trí và chức năng

Vụ Đào tạo chính quy là đơn vị thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, giúp Tổng Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đối với đào tạo chính quy ở các cấp trình độ cao đẳng, trung cấp.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung giáo dục nghề nghiệp chính quy ở các cấp trình độ đào tạo cao đẳng, trung cấp, bao gồm:

a) Tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao; quy định về liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp. Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp; ngành, nghề nặng nhọc, độc hại; ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu; ngành, nghề được phép hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và ngành, nghề doanh nghiệp phải sử dụng lao động qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

b) Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu đối với từng trình độ đào tạo và từng ngành, nghề đào tạo cao đẳng, trung cấp; yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp đối với từng trình độ đào tạo cao đẳng, trung cấp của giáo dục nghề nghiệp;

c) Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng chương trình, giáo trình giáo dục nghề nghiệp; việc áp dụng các chương trình đào tạo nghề nghiệp của nước ngoài;

d) Quy chế tuyển sinh và tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp ở các cấp trình độ đào tạo cao đẳng, trung cấp; mẫu bằng, chứng chỉ và quy chế quản lý bằng, chứng chỉ đào tạo nghề nghiệp;

đ) Quy định về liên kết đào tạo nghề nghiệp ở các cấp trình độ đào tạo trong và ngoài nước;

e) Tiêu chí, tiêu chuẩn và tổ chức thực hiện việc đánh giá, công nhận trường chất lượng cao.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng, điều chỉnh, bổ sung danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp. Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng danh mục ngành, nghề đào tạo chính quy ở các cấp trình độ đào tạo cao đẳng, trung cấp.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng, điều chỉnh, thẩm định chương trình các môn học chung cho các cấp trình độ đào tạo.

4. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc xây dựng, ban hành và thực hiện chương trình giáo dục nghề nghiệp chính quy ở các cấp trình độ đào tạo cao đẳng, trung cấp; việc áp dụng các chương trình đào tạo nghề nghiệp của nước ngoài.

5. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo chính quy đối với các cấp trình độ cao đẳng, trung cấp; tổng hợp công tác tuyển sinh đào tạo ở các cấp trình độ trên toàn quốc.

6. Hướng dẫn, kiểm tra quá trình tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp chính quy ở các cấp trình độ cao đẳng, trung cấp; việc cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo chính quy. Kiểm tra việc cấp bằng, chứng chỉ nghề nghiệp của cơ sở giáo dục nghề nghiệp của nước ngoài hoạt động ở Việt Nam.

7. Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc liên thông, liên kết đào tạo ở các cấp trình độ đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.

8. Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo chất lượng cao; theo dõi việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo chính quy theo niên chế, theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ;

9. Chỉ đạo, hướng dẫn việc chuyển giao chương trình, giáo trình, học liệu ngành, nghề trình độ cao đẳng cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế và tổ chức đào tạo các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN, quốc tế.

10. Tổ chức thực hiện việc công nhận văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp và công nhận tương đương đối với người tốt nghiệp các trình độ đào tạo nghề nghiệp ở nước ngoài.

11. Phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính thống kê công tác tuyển sinh, đào tạo chính quy các cấp trình độ đào tạo cao đẳng, trung cấp; tổng hợp, báo cáo các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo chính quy ở các cấp trình độ đào tạo.

12. Thực hiện hợp tác quốc tế theo phân công.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.Năm 1998, thực hiện Quyết định số 67/1998/QĐ-TTg ngày 26 tháng 03 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đào tạo nghề từ Bộ Giáo dục và Đào tạo sang Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dạy nghề được tái lập trở lại. Theo đó, Vụ Đào tạo chính quy ngày nay, là một đơn vị của Tổng cục cũng trải qua nhiều mốc lịch sử khác nhau:

23/5 1998

Ban Tiêu chuẩn nghề (tiền thân của Vụ Đào tạo chính quy) được thành lập trên cơ sở Nghị định số 33/1998/NĐ-CP ngày 23/5/1998 về việc thành lập Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

03/7 2008

Vụ Đào tạo nghề được thành lập theo Quyết định số 86/2008/QĐ-TTg ngày 03/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

16/7 2013

Vụ Dạy nghề chính quy được thành lập theo Quyết định số 43/2013/QĐ-TTg ngày 16/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

03/7 2017

Vụ Đào tạo chính quy được thành lập theo Quyết định số 29/2017/QĐ-TTg, ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY QUA CÁC THỜI KỲ

Ông Nghiêm Trọng Quý

Từ 6/1998 – 12/2005

Ông Nghiêm Trọng Quý

Trưởng Ban Tiêu chuẩn nghề

Thời gian: Từ 6/1998 – 12/2005

(sau này là Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề)

Ông Nguyễn Hồng Minh

Từ 02/2006 – 8/2012

Ông Nguyễn Hồng Minh

– Trưởng Ban Tiêu chuẩn nghề
Thời gian: Từ 2/2006 – 8/2008
– Vụ trưởng Vụ Đào tạo nghề
Thời gian: Từ 8/2008 – 11/2011
– Vụ trưởng Vụ Dạy nghề chính quy
Thời gian: Từ 12/2011 – 8/2012

(sau này là Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

Ông Đặng Xuân Thức

Từ 10/2013 – 5/2017

Ông Đặng Xuân Thức

Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy

Thời gian: Từ 10/2013 – 5/2017

(sau này là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục GDNN)

Ông Vũ Xuân Hùng

Từ 3/2018 đến nay

Ông Vũ Xuân Hùng

Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy đến nay

Thời gian: Từ 3/2018 đến nay