Computer and Information technology

TTNgành, nghềLink
1Khoa học máy tính
2Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
3Truyền thông và mạng máy tính
4Công nghệ thông tin
5Tin học văn phòng
6Xử lý dữ liệu
7Lập trình máy tính
8Quản trị cơ sở dữ liệu
9Quản trị mạng máy tính
10Thiết kế trang Web
11An ninh mạng