Agriculture, forestry and fishery

TTNgành, nghềLink
1Khoa học cây trồng
2Trồng cây lương thực, thực phẩm
3Bảo vệ thực vật
4Chăn nuôi
5Khuyến nông lâm
6Chọn và nhân giống cây trồng
7Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao
8Lâm nghiệp
9Lâm sinh
10Kỹ thuật cây cao su
11Quản lý tài nguyên rừng
12Kiểm lâm
13Chế biến và bảo quản thuỷ sản
14Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt
15Nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, nước lợ