30 C
Hanoi
Sunday, 19/09/2021

Lưu trữ hàng tháng: June 2020

Vocational Education and Training System

Vocational Training (Vocational Education and Training - VET) of Vietnam has a quiet, long-standing history of development tied to crafts in traditional villages and...

Cooperation with KOSEN

Collaboration Program with KOSEN (Japan) Introduction the Collaboration Program with KOSEN (Japan) 1. About KOSEN Education KOSEN (Japanese: 国立 高等 専 門 学校, English: National Institute...

Aus4kills project

Overall introduction of Aus4skills program-Component “Promoting Industry Linkages with VET”. 1. Some primary information The Aus4Skills Program is the abbreviation of the Australian with Vietnam project...

Danish project

Project Summary "Development of Vocational Education and Training in Viet Nam - Cooperation between Viet Nam and Denmark Phase II" 1. Project Title: Development of Vocational...

Transferred training programs from Australia

Thực hiện Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chuyển giao các bộ chương...

Transferred training programs from Germany

Thực hiện Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chuyển giao các bộ chương...

Transferred training programs from France

Trong bối cảnh phát triển và chuyển biến trong hệ thống đào tạo nghề, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ...

Transferred training programs from South Korea

Trong khuôn khổ Dự án thành lập 5 trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc, Chính phủ Hàn Quốc đã...

English for Special Purposes

Nhằm đẩy mạnh dạy và học ngoại ngữ trong giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt đối với các ngành, nghề trọng điểm...

Common subjects

Các môn học chung là chương trình 6 môn học: Giáo dục chính trị; Pháp luật; Tin học; Ngoại ngữ; Giáo dục...