Dự án Aus4Skills

Giới thiệu chung về Chương trình Aus4Skills – Hợp phần “Thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp”

1. Một số thông tin cơ bản

Chương trình Aus4Skills là tên gọi tắt của Chương trình Úc cùng Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực, đây là dự án của Chính phủ Australia nhằm hỗ trợ Việt Nam trong việc tiếp cận và sử dụng nguồn nhân lực có trình độ và kỹ năng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Chương trình Aus4Skills bao gồm 5 hợp phần: (1) Thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (2) Nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học miền núi phía Bắc (3) Thúc đẩy vai trò phụ nữ trong lãnh đạo (4) Hỗ trợ Kế hoạch đầu tư viện trợ của Australia (5) Hỗ trợ các mối quan tâm rộng hơn của Australia.

Thời gian thực hiện: 05 năm, bắt đầu từ ngành ngày 01/02/2016, trong đó Hợp phần thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp được bắt đầu thực hiện từ tháng 4/2017.

Hợp phần “Thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp” (sau đây gọi chung là Chương trình Aus4Skills) có mục đích chính là: “Hỗ trợ Việt Nam trong việc tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp”. Các hoạt động chính của Chương trình là:

– Thành lập và thực hiện thí điểm cơ chế phối hợp doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp dựa trên mô hình Ủy ban tham vấn doanh nghiệp vận tải và logistics của Australia;

– Thí điểm thực hiện chương trình đào tạo cho tối đa 05 bộ tiêu chuẩn nghề cho ngành logistics: Nhân viên nhà kho, Giám sát nhà kho, Nhân viên hành chính Logistics, Nhân viên giao nhận và Nhân viên xếp dỡ hàng tổng hợp;

– Nâng cao kỹ năng lập kế hoạch chiến lược, kỹ năng đào tạo dựa trên năng lực thực hiện và kiến thức ngành logistics cho các đối tác đào tạo nghề;

– Tăng cường mối liên kết hợp tác với Australia bằng cách hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên kết với các tổ chức đào tạo chính quy của Australia và mạng lưới đào tạo các ngành logistics;

– Hỗ trợ nhân rộng cơ chế phối hợp doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp sang các ngành khác ngoài logistics;

2. Sự tham gia của các bên liên quan

– Chương trình Aus4Skills;

– Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;

– Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistic Việt Nam, một số doanh nghiệp;

– 06 cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam, bao gồm: Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức; Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II; Trường Cao đẳng Viễn Đông; Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi; Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh.

3. Một số kết quả hoạt động của Chương trình Aus4Skills từ 4/2017 đến nay

Kể từ khi chính thức phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thực hiện các hoạt động từ tháng 4/2017 đến nay, Chương trình Aus4skills đã bám sát, thực hiện các các hoạt động đúng theo kế hoạch đề ra với các nhóm kết quả cơ bản sau:

– Thí điểm và thành lập và tổ chức thực hiện các hoạt động của Ban Tư vấn đào tạo các ngành về logistics thuộc Chương trình Aus4Skills với chức năng hoạt động như một Hội đồng kỹ năng ngành;

– Hỗ trợ nâng cao năng lực đào tạo của các trường và các đối tác tham gia chương trình Aus4Skills thông qua các hoạt động triển khai thí điểm đào tạo; các khóa đào tạo nâng cao năng lực giáo viên và cán bộ quản lý tại Việt Nam và Australia; các hội thảo, tọa đàm, khảo sát thực trạng liên quan đến đào tạo nhân lực logistics, các hoạt động của Ban tư vấn đào tạo ngành logistics…

– Tổ chức các cuộc tham quan học hỏi kinh nghiệm tại Australia và tại Việt Nam về mô hình thực tiễn gắn kết đào tạo với doanh nghiệp;

– Đề xuất các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách gắn kết nhà trường và doanh nghiệp;
– Hỗ trợ chuyên gia trong việc xây dựng chuẩn đầu ra ngành Logistics và ngành Xếp dỡ cơ giới tổng hợp trình độ trung cấp và cao đẳng;

– Nâng cao ý thức về bình đẳng giới, cơ hội tiếp cận học tập thông qua các hoạt động chú trọng sự tham gia của phụ nữ, người thiệt thòi;

– Góp phần tạo nên sự bình đẳng giữa các trường công lập và tư thục của Việt Nam trong việc tiếp cận các nguồn lực từ các chương trình, dự án;

– Góp phần nâng cao nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân và xã hội về vai trò của các ngành logistics thông qua các hoạt động truyền thông của chương trình Aus4skills;
Thực tiễn kết quả các hoạt động của Chương trình cho thấy bước đầu đã góp phần thúc đẩy cơ chế phối hợp 3 bên: Nhà nước – nhà trường – nhà doanh nghiệp thông qua các hoạt động hợp tác giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Chương trình Aus4Skills và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), với các hiệp hội, các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc phát triển và đào tạo các ngành, nghề về logistics.

Các kết quả trên là minh chứng hợp tác hiệu quả trong giáo dục nghề nghiệp giữa Việt nam và Úc. Trong đó có sự hợp tác hiệu quả giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Văn phòng Aus4Skills thông qua nhóm công tác chung cùng các hoạt động trao đổi, hợp tác để triển khai các hoạt động theo kế hoạch.