Đẩy mạnh tuyển sinh, đào tạo chương trình chất lượng cao

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đẩy mạnh việc tuyển sinh, đào tạo các chương trình chất lượng cao, trong đó cần chú trọng đào tạo nhân rộng theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài bao gồm đào tạo theo chương trình chuyển giao để cấp bằng của Úc và Việt Nam và đào tạo theo chương trình chuyển giao để cấp bằng của Việt Nam

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1036/LĐTBXH-TCGDNN về việc đẩy mạnh tuyển sinh, đào tạo chương trình chất lượng cao vừa được Bộ ban hành ngày 23/3/2020

Theo Công văn này, nhằm tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực tay nghề cao cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị:

1. Các Bộ, ngành, địa phương quan tâm, phối hợp chỉ đạo và ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư đồng bộ cho các trường được lựa chọn nhằm đạt các tiêu chí của trường chất lượng cao và tiêu chí lựa chọn ngành, nghề trọng điểm. Bố trí nguồn ngân sách để đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ đào tạo các chương trình chất lượng cao (bao gồm việc nhân rộng các chương trình chuyển giao từ nước ngoài).

2. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh việc tuyển sinh, đào tạo các chương trình chất lượng cao, trong đó cần chú trọng:

a) Đào tạo nhân rộng theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài

Việc đào tạo nhân rộng những ngành, nghề đã chuyển giao chương trình từ Úc được thực hiện theo 2 hướng:

– Đào tạo theo chương trình chuyển giao để cấp bằng của Úc và Việt Nam:

Việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo được thực hiện theo quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tuy nhiên theo hướng đơn giản vì đã có chương trình chuyển giao. Các trường chủ động xác định chi phí đào tạo (gồm chi phí đào tạo, chi phí phải trả cho Học viện Chisholm, Úc và các chi phí khác); huy động đa dạng các nguồn kinh phí, gồm: Kinh phí của trường, hỗ trợ từ địa phương hoặc qua đặt hàng đào tạo (nếu có); kinh phí thu từ người học, từ doanh nghiệp…

– Đào tạo theo chương trình chuyển giao để cấp bằng của Việt Nam:

Ngoài 25 trường đã tham gia đào tạo thí điểm theo chương trình chuyển giao từ Úc, các trường cao đẳng trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp (bao gồm cả các trường tư thục có năng lực đào tạo tốt) chủ động khai thác, sử dụng chương trình, tài liệu đã chuyển giao, kết nối với các trường đã tham gia thí điểm để được hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức đào tạo theo chương trình chuyển giao từ Úc, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định trong chương trình chuyển giao.

b) Đối với đào tạo theo chương trình chất lượng cao khác

– Đối với việc đào tạo theo chương trình chuyển giao từ Úc để cấp bằng của Việt Nam cũng như việc thực hiện các chương trình chất lượng cao khác, các trường căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng để xây dựng và phê duyệt đề án đào tạo chương trình chất lượng cao của trường mình, báo cáo cơ quan chủ quản và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổ chức triển khai thực hiện.

– Mức thu học phí được thực hiện theo quy định hiện hành về đào tạo chương trình chất lượng cao, ngoài ra các trường cần tích cực huy động nguồn kinh phí xã hội hóa và hỗ trợ cho đào tạo từ các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định của chương trình chất lượng cao./.

Trịnh Vũ Anh Xuân