Danh mục Dịch vụ công trực tuyến

Mã: 1.000179
Đơn vị thực hiện: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Mức độ: TTHC cấp độ 2
Chi tiết

Mã: 1.000167
Đơn vị thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Mức độ: TTHC cấp độ 2
Chi tiết

Mã: 1.000360
Đơn vị thực hiện: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Mức độ: TTHC cấp độ 2
Chi tiết

Mã: 1.000523
Đơn vị thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Mức độ: TTHC cấp độ 2
Chi tiết

Mã:
Đơn vị thực hiện: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Mức độ: Không phải thủ tục hành chính
Chi tiết