Chương trình chuyển giao từ Đức

Giới thiệuDownload

Thực hiện Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế”, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã thực hiện chuyển giao 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế tại Đức, thông qua Tập đoàn Giáo dục AVESTOS.

Bộ chương trình của mỗi một nghề được chuyển giao đồng bộ, trọn gói bao gồm 5 cấu phần gồm:

(1) Tiêu chuẩn năng lực bao gồm Quy định đào tạo theo Tiêu chuẩn nghề đạt bậc 4 khung trình độ Quốc gia Đức.

(2) Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng (để đạt bậc 4 theo khung trình độ Quốc gia Đức) cụ thể:

– Khung chương trình giảng dạy lý thuyết chuyên nghề, khung chương trình đào tạo thực hành; thời gian phân phối theo từng học kỳ, từng năm học; kế hoạch tổ chức dạy học từng môn học, từng học phần; thời gian học chuyên môn đảm bảo các yêu cầu theo quy định đào tạo nghề của Đức.

– Chương trình đào tạo nghề của Đức có 30% thời lượng học lý thuyết tại trường và 70% thời lượng học thực hành tại doanh nghiệp;

– Nội dung chương trình bảo đảm đủ nội dung cốt lõi theo bản gốc của Đức.

(3) Tài liệu học tập/giảng dạy (giáo trình) lý thuyết và thực hành

Nội dung bộ Tài liệu học tập bao gồm tài liệu dạy học lý thuyết và thực hành cho giáo viên giảng dạy và sinh viên học tập; tài liệu thể hiện mục tiêu, nội dung kiến thức, kỹ năng theo từng bài, các điều kiện thực hiện bài giảng cho từng học phần, từng bài học cụ thể

(4) Tài liệu đánh giá bao gồm mẫu đề thi, đáp án, hướng dẫn đánh giá và chấm điểm

Các bộ đề thi mẫu cùng với đáp án đã cung cấp để đánh giá toàn bộ kiến thức, kỹ năng cho người học phù hợp và sát với mục tiêu đào tạo, thể hiện mức độ yêu cầu trong đào tạo nghề đối với nghề; bao gồm mẫu đề thi, đáp án, hướng dẫn đánh giá và chấm điểm

(5) Danh mục máy móc, trang thiết bị phục vụ cho đào tạo trình độ cao đẳng.

22 bộ chương trình chuyển giao từ Đức được đưa vào đào tạo thí điểm tại 45 trường trong thời gian từ 2019 – 2025.

TT Tên chương trình Link
1 Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí
2 Cắt gọt kim loại
3 Công nghệ ô tô
4 Chế tạo thiết bị cơ khí
5 Điện công nghiệp
6 Điện tàu thủy
7 Hàn
8 Lắp đặt thiết bị cơ khí
9 Sửa chữa máy tàu thủy
10 Thiết kế thời trang
11 Vận hành máy thi công mặt đường
12 Vận hành TBCB dầu khí
13 Kỹ thuật xây dựng
14 Vận hành máy thi công nền
15 Gia công thiết kế sản phẩm mộc
16 Kỹ thuật chế biến món ăn
17 Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy
18 Chế biến bảo quản thủy sản
19 Điều khiển tàu biển
20 Quản trị khách sạn
21 Khai thác máy tàu thủy
22 Quản trị lễ tân