Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới

Để tranh thủ thời cơ dân số vàng, đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, nhất là nhân lực có tay nghề cao nhằm nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, ngày 28/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

Chỉ thị giao nhiệm vụ chung của các Bộ, ngành, địa phương và nhiệm vụ cụ thể của: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề. Chỉ thị còn có nội dung khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan khác hỗ trợ các hoạt động phát triển kỹ năng nghề và giáo dục nghề nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Chỉ thị.

Xem toàn văn Chỉ thị tại đây: https://daotaocq.gdnn.gov.vn/van-ban-hanh-chinh/