CẨM NANG

GẮN KẾT CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VỚI DOANH NGHIỆP
Chủ biên

TS. Vũ Xuân Hùng


Biên tập

Phạm Thị Minh Hiền


Hà Nội | 2020


Được phát hành theo thỏa thuận hợp tác

giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (DVET) và Chương trình hợp tác Việt Đức

“Đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam” do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ)

thay mặt Bộ Kinh tế và hợp tác phát triển Liên bang Đức (BMZ) thực hiện