Trước những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhằm hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động khắc phục những khó khăn, tiếp tục thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ngày 01 tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; ngày 07 tháng 07 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Quyết định 23/2021/QĐ-TTg cụ thể hóa 12 chính sách đã nêu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, trong đó có chính sách “Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động” được quy định tại Chương III với 4 điều, từ Điều 9 đến Điều 12.

Để giúp người sử dụng lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) các địa phương và cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện tốt chính sách này, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức biên soạn cuốn “Cẩm nang hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19” (sau đây gọi tắt là Cẩm nang).

Ngoài phần Giới thiệu, Thông tin liên hệ hỗ trợ và Phụ lục, Cẩm nang bao gồm 6 nội dung chính được cấu trúc thành 6 phần như sau:

- Phần 1. Hướng dẫn chung

- Phần 2. Hướng dẫn dành cho người sử dụng lao động;

- Phần 3. Hướng dẫn dành cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp

- Phần 4. Hướng dẫn dành cho Sở LĐTBXH

- Phần 5. Hướng dẫn tổ chức thực hiện

- Phần 6. Công cụ, mẫu văn bản thực hiện

Vì thời gian có hạn, chắc chắn cuốn Cẩm nang còn có những thiếu sót, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp mong được sự góp ý của các cơ quan đơn vị để tiếp tục hoàn thiện.

(Quét mã Qrcode để truy cập nhanh Cẩm nang hướng dẫn số)