Báo cáo kết quả công tác tuyển sinh, tốt nghiệp và giải quyết việc làm năm 2022

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về kết quả tuyển sinh, tốt nghiệp và giải quyết việc làm theo quy định tại thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định Quy chế tuyển sinh và xác định các chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; để chuẩn bị cho công tác đánh giá kết quả tuyển sinh, tốt nghiệp và giải quyết việc làm năm 2022, xác định kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị Quý Sở:

1. Tổng hợp số liệu kết quả công tác tuyển sinh, tốt nghiệp và giải quyết việc làm năm 2022 trên địa bàn theo các mẫu biểu, gồm:

Báo cáo số liệu tuyển sinh của cơ sở GDNN (mẫu 1);

Báo cáo số liệu tốt nghiệp, việc làm của cơ sở GDNN (mẫu 2);

Tổng hợp, báo cáo số liệu tuyển sinh của Sở (mẫu 3);

Tổng hợp, báo cáo số liệu tốt nghiệp, việc làm của Sở (mẫu 4);

2. Báo cáo những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyển sinh, tốt nghiệp và giải quyết việc làm năm 2022; những đề xuất, kiến nghị và giải pháp triển khai tổ chức thực hiện năm 2023.

Báo cáo của Quý Sở (bao gồm cả biểu mẫu tổng hợp số liệu số 03 và 04) gửi bản cứng có chữ ký, đóng dấu về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (qua Vụ Đào tạo chính quy, địa chỉ: 67A, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đồng thời gửi bản mềm (gồm cả bản PDF và bản Excel các Phụ lục theo mẫu 01, 02, 03, 04) vào Email: dncq.gdnn@molisa.gov.vn trước ngày 05/01/2023.

Trân trọng cảm ơn Quý Sở.

Xem toàn văn Công văn số 2692/TCDGNN-ĐTCQ ngày 05/12/2022